बालकांचा क्षमता विकास

क्षमता विकास - यात बालकांची कर्मेंद्रिये व पंचेद्रीये कार्यान्वित होत असतात. यासाठी क्रियाकलाप घेतले जातात. बालकांच्या सर्व क्षमतांचा सुसंगत विकास साधणे हा शिशु वाटिकेचा उद्धेश आहे. क्षमता विकासाचे चार भागात विभाजन केले आहे. image image